Regulamin

Regulamin

I. Dokumenty potwierdzające nadanie stopnia szkoleniowego TKD

Poziom wyszkolenia w Taekwon-do stwierdza się na podstawie nadanego odpowiedniego stopnia szkoleniowego.
Stopnie, o których mowa w ust. 1, nadaje lub cofa, a także zawiesza lub cofa wynikające z nich uprawnienia, Polski Związek Taekwon-do.
Dokumentem stwierdzającym posiadanie uzyskanych stopni szkoleniowych Taekwon-do jest odpowiedni certyfikat.
Polski Związek prowadzi rejestr wydanych certyfikatów.
Organizator sporządza protokół z przebiegu egzaminu, w którym stwierdza się wynik egzaminu. Protokół podpisuje egzaminator, albo członkowie komisji i organizator.
Organizator, w terminie dwóch tygodni od daty egzaminu, przesyła do Polskiego Związku Taekwon-do protokół wraz z należnymi opłatami za certyfikaty. Wyjątek stanowią egzaminy przeprowadzone w lipcu i sierpniu, z których protokoły muszą być przesłane do 15 września.
Polski Związek Taekwon-do może uznać za równorzędne kwalifikacje uzyskane za granicą, określające poziom wyszkolenia w Taekwon-do, na podstawie przedłożonych dokumentów.

II. Egzamin na stopnie szkoleniowe TKD

Stopień szkoleniowy można uzyskać tylko i wyłącznie w drodze egzaminu.
Egzamin przeprowadza się zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na poszczególne stopnie szkoleniowe.
Egzamin na stopnie szkoleniowe przeprowadza egzaminator upoważniony przez Polski Związek Taekwon-do lub komisja, w skład której wchodzi upoważniony egzaminator.
W przypadku stwierdzenia, że egzamin na stopnie szkoleniowe Taekwon-do został przeprowadzony z naruszeniem wymagań egzaminacyjnych, o których mowa w ust. 6, przeprowadza się powtórny egzamin przed egzaminatorem lub komisją wyznaczoną przez Polski Związek Taekwon-do.
W przypadku negatywnej oceny z egzaminu, o którym mowa w ust. 10, cofa się przyznany stopień szkoleniowy.
Osoby, którym nadano stopień szkoleniowy w Taekwon-do, są uprawnione do udziału w zajęciach, treningach lub zawodach Taekwon-do, w których regulaminy wymagają od zawodników posiadania określonego stopnia szkoleniowego.

III. Częstotliwość przeprowadzania egzaminów

Egzaminy na stopnie uczniowskie przeprowadzane są dwa razy w roku.
Prawo do trzeciego egzaminu w roku uzyskuje się z chwilą odbycia dwóch obozów szkoleniowo-technicznych Taekwon-do, tj. minimum 100 godzin praktyki potwierdzonych podpisami instruktorów prowadzących zajęcia na obozach. Instruktorzy ci muszą posiadać stopień minimum IV Dan.

IV. Zakres promocji

Prawidłowo odbyty egzamin daje promocję o 1 kup.
Zawodnik może uzyskać promocję o 3 kup w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać tylko jeden raz i jedynie w zakresie stopni do 6 kup.
Zawodnik może uzyskać promocję o 2 kup w przypadku, gdy jest to uzasadnione jego wysokim poziomem technicznym. Promocję taką może otrzymać nie więcej niż 3 razy lub nie więcej niż 2 razy w przypadku, gdy wcześniej otrzymał już promocję o 3 kup.
Wszystkie promocje nadane w wyniku przeprowadzenia dodatkowych egzaminów nie mogą być wyższe niż o 1 kup.
W przypadku, gdy poziom techniczny zdającego drastycznie lub wyraźnie odbiega od poziomu jaki powinien spełniać posiadający dotychczas stopień, egzaminator może nałożyć zakaz odbywania następnego egzaminu.
W przypadku, gdy zawodnik zdaje egzamin poza swoim macierzystym klubem, musi uzyskać zgodę na piśmie od swojego trenera prowadzącego.